زبان ها

قوانین رزرو آنلاین

 

  • هرگونه ابطال یاکاهش شبهای اقامت تا ٥ روز قبل از ورود ،مشمول جریمه ٥ % مبلغ واریزی وپس از آن شامل جریمه هزینه یک شب اتاقهای رزرو شده هم می گردد.
  • رزرو صادر شده به نام مهمان و غیر قابل انتقال به دیگری می باشد.
  • ارائه مدارک شناسایی معتبر ومدرک محرمیت مهمانان ایرانی و اصل پاسپورت مهمانان خارجی الزامی می باشد.
  • ساعت تحویل اتاق ١٤ وتخلیه ١٢ ظهر می باشد.
  • اقامت کودکان  ٢تا ٧ سال، نیم بها محاسبه می شود.