زبان ها

محیط زیست در تهران

محیط زیست شهری

    
كلان‌شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران در حدود يك چهارم جمعيت ايران را در خود جاي داده كه اين امر خود منجر به گسترش و شدت فشارهاي وارده بر محيط‌زيست و در نتيجه به بروز انواع آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، تخريب منابع و كاهش فضاهاي طبيعي و در پي آن افزايش نياز شهروندان تهراني به محيط‌زيستي سالم و در نتيجه افزايش انتظارات آنان از مديران و برنامه‌ريزان شهري در كلان‌شهر تهران شده است. در اين راستا ستاد محيط‌زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران در سال 1382 با نام ستاد محيط‌زيست و انرژي و با هدف ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با مسايل زيست‌محيطي در پنج كارگروه آب و فاضلاب، انرژي، مواد زائد جامد، آلودگي هوا و سيستم‌هاي اطلاعاتي آغاز به كار نمود.

در سال 1385 و با تغيير مديريت ستاد، علاوه بر انجام پروژه‌هاي گذشته با اضافه نمودن گروههاي مديريت محيط‌زيست و آموزش و ادغام گروه سيستم‌هاي اطلاعاتي در گروههاي ديگر و تغيير نام مجموعه به ستاد محيط‌زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، امور زيست‌محيطي با گستردگي بيشتر و ديد بلندمدت در دستور كار پرسنل ستاد قرار گرفت و در جهت دستيابي به محيط‌زيست شهري سالم ديدگاه و عملكرد مديريت شهري بر پنج اصل مهم ذيل استوار گرديد.

 

ستاد محيط‌زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با اهداف ذيل تحت نظارت مستقيم مشاور زيست‌محيطي شهردار تهران و مديريت ايشان فعاليت مي‌نمايد:

-        شناخت و ارزيابي وضعيت موجود محيط‌زيست شهر تهران
-        تدوين معيارها و الگوهاي پايدار زيست‌محيطي و ارائه راهكارهاي تحقق آنها
-        يكپارچه‌سازي و هماهنگي در فعاليتهاي زيست‌محيطي شهرداري تهران
-        نظارت عاليه بر رعايت ضوابط زيست‌محيطي در طرحها
-        نياز مديران ارشد به دريافت مشاوره تخصصي
-        هماهنگي و همسو‌سازي فعاليتهاي درون و برون سازماني مرتبط با شهر تهران
-        بررسي آثار زيست‌محيطي پروژه‌ها
-        تعريف پروژه‌هاي مرتبط با محيط‌زيست شهري
 
گروههاي كاري ستاد محيط ‌زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران و رئوس وظايف آنها:
گروه آب و فاضلاب
گروه آب و فاضلاب در جهت شناسايي و رفع معضلات محيط‌زيستي مرتبط با آب و فاضلاب شهر تهران و همچنين ارتقاء شاخص‌هاي زيست‌محيطي منابع آب و شبكه آب و فاضلاب فعاليت دارد. محور فعاليت اين گروه با توجه به مشكلات مختلف در زمينه آب و فاضلاب شهر تهران (بالا بودن تراز آب زيرزميني در برخي از نقاط و پايين بودن در نقاط ديگر، عدم استفاده از آب، نبودن شبكه فاضلاب، عدم ساماندهي مسيل‌ها و قنوات و مخاطرات مختلف آنها براي شهر) در سه زمينه قنوات، آبهاي سطحي و منابع آبي شهر مي‌باشد.
گروه آلودگي هوا
هدف از تشكيل اين گروه مطالعات در زمينه آلودگي هواي شهر تهران با درنظر گرفتن فناوريهاي نوين پايش آلودگي هوا (از قبيل داده‌هاي ماهواره‌اي غلظت آلاينده‌ها و آناليز مكاني توزيع منبع آلاينده) بوده است. محورهاي تحقيقاتي اين گروه با توجه به طرح جامع كاهش آلودگي هوا، شامل منابع ثابت (تاسيسات صنعتي، پاركينگهاي اتوبوسهاي شهري) و متحرك آلاينده ‌(حمل و نقل عمومي، روشهاي كنترل نشت آلاينده‌ها، روشهاي گسترش فضاي سبز، پايش آلودگي هوا و آموزش و اطلاع‌رساني جمعي) مي‌باشد.
 
گروه آموزش
اين گروه با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و توانمندي شهروندان در راستاي زندگي سالم و ارتقاء كيفيت محيط‌زيست شهري تشكيل گرديد. ارائه طرحهاي آموزشي براي گروههاي سني مختلف، ارتباط با گروههاي مردمي و تشكلهاي غيردولتي، برنامه‌ريزي و برگزاري كارگاههاي آموزشي، همايشها و سمينارهاي مرتبط با موضوعات زيست‌محيطي و معضلات موجود در شهر تهران از وظايف اين گروه مي‌باشد.
 
گروه انرژي
مديريت مناسب و اجراي طرحهاي موثر به منظور بهينه‌سازي توزيع و مصرف انرژي كه شهرداري تهران در جايگاه مديريت شهري داراي اختياراتي در اين حوزه است، دستاوردهاي اقتصادي و زيست‌محيطي عظيم و ارزشمندي را براي كلان‌شهر تهران به ارمغان خواهد آورد. مطالعات مكانيابي توسعه شبكه CNG در شهر تهران و تدوين برنامه اجرايي و نظارت بر اجراي مقررات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان(عايقكاري حرارتي) دو محور اصلي فعاليت گروه مي‌باشد.
 
گروه مديريت محيط‌ زيست
این گروه با توجه به اهداف ذیل تشكيل گرديد:
-        ايجاد سيستم مديريت محيط‌زيست (ايزو 14001) در كل شهرداري تهران اعم از مناطق، سازمانها و شركتها.
-        نهادينه نمودن ملاحظات محيط‌زيستي در پروژه‌هاي عمراني شهرداري تهران.
-        شناسايي و بررسي قوانين و مقررات محيط‌زيستي مرتبط با مديريت شهر تهران.
 
گروه مواد زائد جامد
اين گروه در زمينه مديريت مواد زائد جامد و تفكيك زباله‌هاي تر و خشك و ارائه راهكارهاي صحيح در برآورد اهداف توسعه پايدار، انجام مطالعات علمي در جهت برنامه‌ريزي و مديريت صحيح زائدات جامد شهر تهران، با هدف بهبود وضعيت موجود و ارتقاء كارايي سيستم كنوني مديريت مواد زائد جامد شهر تهران با همكاري نهادهاي موظف در اين مجموعه فعاليت مي‌نمايد.