زبان ها

سرویس اتاق

خدمات تحویل غذا در اتاق
از دیگر امکانات هتل خدمات تحویل غذا در اتاق شما میهمانان محترم میباشد. این سرویس جهت سفارش چای و قهوه بصورت ٢٤ ساعته و جهت سفارش غذا در ساعات شروع و اتمام رستوران هتل میباشد.